Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WEKK nr 4

Przewodniczący: ppłk Marcin BARTOSZCZE
tel. 261-182-250
kom. 573-962-029

W dniu 15 października 2015 r. została opublikowana ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1618). Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 października 2015 r.
W nowych przepisach wprowadzono m. in. zmiany w art. 54 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) dotyczące opłat za sprawdzenie kwalifikacji, tj. po ust. 4 dodano ust. 4a w brzmieniu:
„Nie pobiera się opłat za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w ust. 1, przez komisje kwalifikacyjne powołane przez Ministra Obrony Narodowej, jeżeli następuje ono na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej.”
Przedmiotowa zmiana, zainspirowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, ma na celu wyeliminowanie konieczności ponoszenia opłat w resorcie obrony narodowej za sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.
Warunkiem umożliwiającym realizację powyższego jest, aby wnioski o sprawdzenie kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (m.in. zaliczanych do SpW) eksploatowanych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, przedkładane Wojskowym Energetycznym Komisjom Kwalifikacyjnym, były podpisane przez kierownika (dowódcę, szefa, dyrektora, komendanta) jednostki organizacyjnej, w której osoba (żołnierz lub pracownik) pełni służbę lub jest zatrudniona lub odbywa szkolenie.
W przypadku, gdy kierującym wniosek o sprawdzenie kwalifikacji będzie indywidualnie żołnierz, pracownik wojska lub przedsiębiorca wykonujący prace zlecone na rzecz resortu obrony narodowej, obowiązują dotychczasowe zasady wnoszenia opłat, o których mowa w art. 54 ust. 4 i w § 14 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku, tj. 280,00 zł w 2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Egzamin - wzór pisma

Druk egzamin gr I

Druk protokół gr I

Druk egzamin gr II

Druk protokół gr II

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego
23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7
08-521 Dęblin
tel. 261518101
fax. 261518103
csil.sekretariat@mon.gov.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane