Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RODO

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie, z siedzibą przy ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7, tel. 261-518-102.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności:
 1) wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej,

  • w zakresie realizacji zadań pracodawcy
  • realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego,
  • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji;
  • do celów archiwalnych i statystycznych.

 2) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 3) ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, np. do celów humanitarnych, ratowania życia i zdrowia ludzkiego, w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;
 4) wykonania umowy, jeżeli jest Pani/Pana stroną takiej umowy zawartej z Administratorem bądź jego przedstawicielem prawnym oraz do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. W przypadku kiedy podanie Pani/Pana
danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pani/Pana żądania bądź zawarcie umowy.

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1) dostępu do treści danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
  2) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  3) usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  4) ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
  5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na zasadach określonych w art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

4. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Administrator przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego
23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7
08-521 Dęblin
tel. 261518101
fax. 261518103
csil.sekretariat@mon.gov.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane