Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Zatrudnimy pracownika
Środa, 22 listopad 2017 r.

Komendant Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie
ogłasza nabór na stanowisko:
Starszy Referent /pełny wymiar czasu pracy/umowa o pracę
nr ogłoszenia 2/2017
PODSTAWOWE ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU:
1)    prowadzenie systemu informatycznego SAMANTA i TURAWA;
2)    prowadzenie ewidencji - sporządzanie i terminowe przekazywanie raportów dziennych, imiennych i zbiorczych rozliczeń bojowych żołnierzy zawodowych Zespołu Obsługi;
3)    sporządzanie sprawozdań, meldunków i pism zleconych przez Szefa Zespołu Obsługi;
4)    podawanie punktów do rozkazu dziennego Komendanta CSIL;
5)    prowadzenie ewidencji czasu pracy po godzinach służbowych żołnierzy Zespołu Obsługi;
6)    prowadzenie kart wyróżnień żołnierzy Zespołu Obsługi;
7)    udział w sporządzaniu Planu Urlopów żołnierzy zawodowych Zespołu Obsługi;
8)    sporządzanie wniosków dotyczących nagród uznaniowych za wykonywanie obowiązków służbowych za innego żołnierza;
9)    sporządzanie grafików dyżurnego hangaru w Zespole Obsługi;
10)    prowadzenie ewidencji szkolenia  żołnierzy zawodowych Zespołu Obsługi;
11)    doprowadzanie do stanu osobowego lub wyznaczonych osób Zespołu Obsługi treści nowo wprowadzonych zarządzeń, poleceń lub zmian nakazanych przez przełożonych;
12)    terminowe opracowywanie i składanie zapotrzebowań (przy współudziale osób funkcyjnych) ewidencjonowanie i dystrybucję materiałów
piśmienniczych i biurowych;
13)    przekazywanie i odbieranie korespondencji – pism i wniosków.

WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:
1)    minimum wykształcenie średnie;
2)    dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych;
3)    staż pracy na stanowisku administracyjnym lub technicznym min 3 lata;


WYMAGANIA DODATKOWE:
1)    umiejętność obsługi systemu informatycznego SAMANTA i TURAWA;
2)    komunikatywność;
3)    umiejętność pracy w grupie;
4)    praca w jednostkach resortu obrony narodowej.

Miejsce pracy: Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego, Wydział Dydaktyczny, Zespół Obsługi, pełny wymiar czasu pracy.


Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2017 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego oraz kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe na adres: Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego,
ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7,
08-530 Dęblin
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Propozycja zatrudnienia na stanowisko: Starszy Referent - Zespół Obsługi” nr ogłoszenia 2/2017.

INFORMACJE DODATKOWE:
1.    przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
2.    CSIL zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny;
3.    w CV należy podać aktualny numer telefonu;
4.    w przypadku dokumentów składanych za pośrednictwem poczty za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego;
5.    do przesłanej oferty prosimy załączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t.j.);
6.    do przesłanej oferty prosimy załączyć zgodę na przeprowadzenie procedury sprawdzającej pod kątem dostępu do informacji niejawnych.