Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Rys historyczny
Wtorek, 20 listopad 2018 r.
RYS HISTORYCZNY SZKOŁY PODOFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH


Szkoła Podoficerska Sil Powietrznych w Dęblinie rozpoczęła swoją działalność 1 lipca 2004 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2004 roku w sprawie utworzenia szkół podoficerskich.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179. poz 1750 i z 2004 r. Nr 116.poz.1203) oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

Powstanie Szkoły uwarunkowane było restrukturyzacją Sił Zbrojnych, a w konsekwencji reorganizacją szkolnictwa wojskowego. Likwidacja szkół chorążych i korpusu chorążych wymusiła potrzebę utworzenia Szkół Podoficerskich. Dęblińska SPSP jest kontynuatorką i spadkobierczynią działalności rozwiązanych pod koniec XX wieku Podoficerskich Szkół Zawodowych w Zamościu, Oleśnicy i Jeleniej Górze.

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie kształci żołnierzy zawodowych z jednostek wojskowych:
Sił Powietrznych;
Marynarki Wojennej;
Wojsk Lądowych;
Inspektoratu Wsparcia.

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie jest jedyną Szkołą Podoficerską funkcjonującą w Siłach Powietrznych.

Szkoła od chwili powstania strukturalnie podporządkowana była bezpośrednio Dowódcy Sił Powietrznych. Z dniem 31 grudnia 2010 roku została rozformowana.

Nowo utworzona Szkoła od 01 stycznia 2011 roku została organizacyjnie podporządkowana Komendantowi Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie.

Szkoła kieruje się najlepszymi tradycjami podoficerskich szkół zawodowych i szkół chorążych, a przede wszystkim obowiązkiem głoszenia prawdy, poszanowania godności człowieka oraz obowiązkiem kształtowania w społeczności Szkoły aktywności, solidarności, a także poczucia odpowiedzialności oraz świadomości praw i obowiązków obywatelskich.