Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Informacje o możliwości zatrudnienia
Piątek, 21 wrzesień 2018 r.
KOMENDANT CENTRUM SZKOLENIA INŻYNIERYJNO-LOTNICZEGO W DĘBLINIE

OGŁASZA OTWARTY NABÓR
na stanowisko: REFERENT /niepełny wymiar czasu pracy – 0,75 etatu/
umowa o pracę na czas określony celem zastępstwa nieobecnego pracownika

nr ogłoszenia 2/2018
I.    PODSTAWOWE ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU:

•    zabezpieczenie bieżącej działalności administracyjnej dotyczącej żołnierzy
i pracowników RON Wydziału Dydaktycznego.

II.    WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:

•    wykształcenie średnie;
•    dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office;
•    umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

III.    WYMAGANIA DODATKOWE:

•    umiejętność pracy w zespole;
•    samodzielność w działaniu i operatywność.

Miejsce pracy: Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego, Wydział Dydaktyczny.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 19.09.2018 r.:
•    CV i listu motywacyjnego;
•    kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
•    kopii innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
•    podpisanego oświadczenia wg załącznika nr 1;
•    oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
na adres:
Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego,
ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7,
08-530 Dęblin

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Propozycja zatrudnienia na stanowisko Referent
ogłoszenia nr 2/2018”.

INFORMACJE DODATKOWE:
•    przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
•    CSIL zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny;
•    w przypadku dokumentów składanych za pośrednictwem poczty za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego;
•    w CV należy podać aktualny numer telefonu;


Załącznik nr 1

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych


Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o tym, że:

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego, ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7, 08-530 Dęblin reprezentowane przez Komendanta Centrum.

2.    Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracownika Centrum na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.    Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.

4.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Centrum. Ponad to przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

5.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi
do Generalnego Inspektora Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeżeli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

6.    Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata
do pracy w Centrum.……………………………………………..
(data i podpis kandydata)
 
 
 
 
KOMENDANT CENTRUM SZKOLENIA INŻYNIERYJNO-LOTNICZEGO W DĘBLINIE

OGŁASZA OTWARTY NABÓR
na stanowisko: Starszy instruktor /pełny wymiar czasu pracy/

nr ogłoszenia 3/2018
I.    PODSTAWOWE ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU:

•    właściwa administracja systemu szkolno-treningowego ŚNIEŻNIK;
•    prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej systemu szkolno-treningowego ŚNIEŻNIK;
•    zabezpieczenie techniczne zajęć oraz sprawności symulatorów broni.

II.    WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:

•    wykształcenie średnie techniczne cywilne lub wojskowe;
•    odbyte szkolenie w zakresie posługiwania się bronią;
•    dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office;
•    umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

III.    WYMAGANIA DODATKOWE:

•    dyspozycyjność;
•    umiejętność pracy w zespole;
•    samodzielność w działaniu i operatywność;
•    preferowane doświadczenie w obszarze szkolenia podstawowego /ogólnowojskowego żołnierzy/.

Miejsce pracy: Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego, Wydział Dydaktyczny, Cykl Taktyki i Szkolenia Ogólnowojskowego.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 19.09.2018 r.:
•    CV i listu motywacyjnego;
•    kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
•    kopii innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
•    podpisanego oświadczenia wg załącznika nr 1;
•    oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
na adres:
Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego,
ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7,
08-530 Dęblin.

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Propozycja zatrudnienia na stanowisko Starszy instruktor ogłoszenie nr 3/2018”.

INFORMACJE DODATKOWE:
•    przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
•    CSIL zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny;
•    w przypadku dokumentów składanych za pośrednictwem poczty za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego;
•    w CV należy podać aktualny numer telefonu.
Załącznik nr 1

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych


Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o tym, że:

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego, ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7, 08-530 Dęblin reprezentowane przez Komendanta Centrum.

2.    Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracownika Centrum na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.    Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2019 r.

4.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Centrum. Ponad to przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

5.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi
do Generalnego Inspektora Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeżeli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

6.    Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata
do pracy w Centrum.……………………………………………..
(data i podpis kandydata)