Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Aktualności
Poniedziałek, 22 październik 2018 r.
29.12.2017
Dęblin, 29.12.2017 r.
Wykładowca Roku


ppłk mgr inż. Arkadiusz TOMASZEWSKI

 

ppłk mgr inż. Arkadiusz TOMASZEWSKI jest oficerem wysoce zdyscyplinowanym i sumiennym, bardzo dobrze wywiązującym się z obowiązków służbowych na stanowisku Szefa Wydziału Dydaktycznego CSIL. Od ponad 30 lat niezmiennie związany bezpośrednio ze szkoleniem personelu latającego i służby inżynieryjno-lotniczej. Posiada bardzo bogaty zasób wiedzy specjalistycznej oraz doświadczenie zdobyte podczas służby na wielu odpowiedzialnych stanowiskach. Z uporem dąży do ciągłego pogłebiania wiedzy fachowej podległej mu kadry dydaktycznej, a tym samym podniesienia na wyższy poziom szkolenia personelu służby inżynieryjno-lotniczej SZ RP. Stawiane zadania realizuje dokładnie i terminowo, przejawiając inicjatywę i samodzielność podczas wykonywanych codziennie obowiązków. Doskonały organizator pracy, posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe. Wśród współpracowników resortu obrony narodowej oraz kadry bardzo lubiany, posiada opinię uczynnego i koleżeńskiego, kulturalny, łatwo nawiązujący kontakty z ludźmi. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez przełożonyc. W trakcie opiniowania okresowego regularnie otrzymuje oceny bardzo dobre, jak również z przeprowadzanych kontroli i sprawdzianów, co daje odzwierciedlenie w codziennym toku służby. Stale dąży do podwyższania swoich kwalifikacji ogólnych i zawodowych. Przy często zmieniających się przepisach i zarządzeniach dotyczących służby wojskowej przykłada wielką wagę śledzenia zmian w ustawach i rozporządzeniach i zgodnego z nimi postępowania. Angażuje się aktywnie w życie środowiska wojskowego oraz kombatanckiego.