Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego
Psycholog
Wtorek, 20 listopad 2018 r.

PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY
CENTRUM SZKOLENIA

INŻYNIERYJNO-LOTNICZEGOAgnieszka Stępniak-Łuczywek
psycholog - konsultant d-cy ds. profilaktyki psychologicznej


budynek nr. 7  pokój 4
środa, czwartek w godz. 7:30 - 15:30

tel. 261 518 109


Istnieje również możliwość spotkania z psychologiem

poza terenem jednostki i po godzinach pracy (np. w domu).

Proszę wtedy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

 

„Jest taka stara sentencja, która mówi, że jedyne co pewne w naszym życiu to zmiany... Zdarza się, że życie stawia przed nami tak trudne wyzwania, że potrzebujemy kogoś kto pomoże nam przez nie przejść.

Często jest tak, że podczas takich doświadczeń odkrywamy siebie, poznajemy swoje możliwości, zdolności i moce, a moim zadaniem jest właśnie pomoc w ich odnalezieniu.

Podczas pracy z klientem nie osądzam i nie doradzam lecz słucham, tak aby wspólnie znaleźć odpowiednie i skuteczne rozwiązania. Do każdej osoby podchodzę indywidualnie i z szacunkiem do jej prywatności.

Zgodnie z Kodeksem Etyczno–Zawodowym, psycholog jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które zostaną przekazane  w ramach konsultacji. Ujawnienie informacji objętych zawodową tajemnicą odbywa się tylko w przypadku związanym z zagrożeniem zdrowia lub życia  i odbywa się po uzyskaniu zgody tej osoby.”

 

 

Psychologiczny Punkt Konsultacyjny oferuje pomoc psychologiczną skierowaną do:
-  żołnierzy i pracowników RON CSIL w Dęblinie;
-  najbliższych członków rodzin żołnierzy i pracowników RON CSIL (małżonek,  dzieci, rodzice i rodzeństwo osoby uprawnionej);
- emerytowanych pracowników RON;
- weteranów działań poza granicami państwa i najbliższych członków ich rodzin;

-  rodzin żołnierzy poległych i poszkodowanych w związku ze służbą.

 

Zakres pomocy psychologicznej obejmuje: diagnozę psychologiczną; konsultacje; poradnictwo psychologiczne; interwencja kryzysowa; elementy terapii krótkoterminowej.   

 

 

Placówki szpitalne udzielające pomocy psychologicznej:

Poradnia Specjalistyczna Psychiatryczna 6. Szpitala Wojskowego w Dęblinie - ul. Szpitalna 2

Poradnia Zdrowia Psychicznego 1. Szpitala Wojskowego w Lublinie - al. Racławickie 23

Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Lublinie - ul. Spadochroniarzy 5A

Szpitale Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjne

(leczenie w ramach turnusu profilaktyczno-leczniczego):

Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Krynicy - ul. Świdzińskiego 1

Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Busku Zdrój - ul. gen. Rzewuskiego 8

Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku - ul. Wojska Polskiego 5

Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Lądku Zdrój - pl. Mariański 7/8

 

Podstawa prawna i zasady organizacji pomocy psychologicznej:

Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 145/MON z dnia 28 kwietnia 2015 r.  w sprawie działalności psychologicznej w resorcie obrony narodowej.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi – żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu - żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. z 2012 r. poz. 291).

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020.

 „Strategia umacniania dyscypliny, przeciwdziałania uzależnieniom oraz zapobiegania patologiom społecznym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2010-2015”,

„Procedury  zapobiegające zachowaniom suicydalnym w CSIL”

„Procedury antymobbingowe w CSIL”

„Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku służb mundurowych”,

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM

NA ZAJĘCIA Z TEMATYKI

PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOPROFILAKTYKI:

 

 

 

 

Lp.

Ilość jedn. szkoleniowych

CSIL  Temat szkolenia

1

styczeń

Emocje – ich rodzaje i wpływ na funkcjonowanie człowieka.

2

luty

Konflikty w relacjach służbowych i mediacja jako sposób ich rozwiązywania.

3

marzec

HIV i AIDS.

4

kwiecień

Integracja i dowodzenie w środowisku wojskowym. Prawa gwarancji równego statusu kobiet i mężczyzn

5

maj

Psychologiczne uwarunkowania zawodowej służby wojskowej, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom w obszarze funkcjonowania psychologicznego (stres, agresja, wypalenie zawodowe)

6

czerwiec

Zachowania suicydalne.

7

lipiec-sierp.

Projekcja filmu o tematyce psychologicznej

8

wrzesień

Psychologiczne uwarunkowania zawodowej służby wojskowej, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom w obszarze funkcjonowania psychologicznego (stres, agresja, wypalenie zawodowe)

9

paździer.

Agresja – przyczyny, rodzaje, rozwiązania.

10

listopad

Prawidłowości poznawania osobowości podwładnych i umiejętne przywództwo; szczególnie stosowanie właściwych motywatorów w stosunku do personelu.(kadra dowodząca)

11

grudzień

Interwencja w stosunku do osoby z możliwym problemem alkoholowym.(kadra dowodząca)